GENÇ BELEDİYESİ

METRUK YAPILARIN YIKIM İLANI

13.10.2023
METRUK YAPILARIN YIKIM İLANI

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. 

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Hükmü getirilmiştir. 

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan metruk binalar İçişleri Bakanlığının 14 Mart 2018 tarihli “Metruk Binalar Genelgesi”, Bingöl Valiliğinin 08.01.2018 tarih E.7150 sayılı yazısı ve Genç Kaymakamlığının 11.09.2019 tarih 63 sayılı yazısı gereğince Belediyemiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün genelge gereği madde bağımlısı grupların uyuşturucu bağımlılarının kullandığı tespit edilen metruk yapıların yıkılması veya metruk yapı girişinin  uygun malzeme ile kapatılarak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. 

İlçemiz Kültür Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Cumhuriyet Mah. Şehit Ahmet BOZ Cad. (No:29, No:48 ve No: 50, tapuda 4 ada 4 parselde kayıtlı 3 katlı afet konutları) üzerinde bulunan ve metruk bina olarak tespit edilen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kant estetiğine uygun olmayan lise ve ortaokul yanında bulunan bu metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu madde kullanımına ve bu maddelerin gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı meydana gelen olaylardan ve gelen ihbarlardan anlaşılmaktadır.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması gerekmektedir.

İlçemiz mücavir alan sınırları ve uygulama imar planı dahilinde bulunan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan kararla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü”ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce yıkım için işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 


Kemal ERDEM

Belediye Başkanı Yardımcısı