İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ   

 

İMAR PLANI İLANI 

GENÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, Ada No:129, Parsel No:1’de “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)”olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında re’sen onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftaları ile Plan açıklama raporunu gösterir CD ektedir. 15.08.2016 tarihi itibariyle bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır. 1 aylık askı süresi içerisinde yapılacak itirazların Başkanlığımıza iletilmesi hususu ilanen duyurulur.