İmar Planı

 

BİNGÖLİLİ GENÇİLÇESİ

129 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANIDEĞİŞİKLİĞİ

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

 

1. PLANLAMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahip olan Bingöl ilinin topraklarında pek çok uygarlığın izlerine rastlamak mümkündür. MÖ 4000-5000 yıllarına kadar inen zengin tarihsel geçmişiyle Bingöl ve çevresi;  Urartular, Asurlar, Hititler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok devletin hâkimiyet alanı içerisinde yer almasından dolayı tarih kokan bir coğrafyaya sahiptir. 

Bingöl ismi Erzurum - Muş sınırında Varto ilçesinde yer alan Bingöl Dağı'ndan gelmektedir. 1944'e kadar Çapakçur ismi resmi olarak kullanılmıştır. Çapakçur Kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi belirsiz bir tarihte dere yatağındaki Çewlig veya Çoligmevkine taşındı. 16. yüzyıldan beri Türkçe biçimiyle kaydedilmiş olan Bingöl Dağı'nın adı 4 Ocak 1936'da kurulan Bingöl iline, 13 Aralık 1944'te ise il merkezi olan Çolik (Çapakçur) kasabasına verildi.

İl sınırları içinde arazi oldukça engebeli ve yüksek olup, denizden yüksekliği 1250 metreyi aşar Dağlar ve tepelik alanlar çok geniş bir yer kaplar. Yükseklikleri 2000 metreyi aşan dağlık alanlar ise 1500-2000 metre arasında yükseltiye sahip olan tepelik alanların 3. jeolojik zaman (meozoik Tersiyer) da tektonik hareketler sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bingöl dağlarının yapısında genellikle bazalt ve andezitler bulunur. Kuzey-Batı Güney-Doğu yönünde uzanan Bingöl dağlarının kuzey yamaçları hafif eğimli olduğu halde güney kesimleri oldukça sarptır.

 

Harita 1 : Bingöl İlinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri

Bingöl’de dağlar orta kısımlarda birbirinde uzaklaşarak genişlemiş ve bu genişleyen yerde Bingöl ovası meydana gelmiştir. Bu ovayı birçok akarsular çeşitli yönlerde parçalanmıştır. Ovanın yüzölçümü 80 km² olup deniz seviyesinden yüksekliği 1150 metredir. Bingöl Ovası’ndan; Genç, Karlıova ve Sancak Ovaları gibi küçük ovalar da mevcuttur.

Kuzeyden sokulan nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak,kışları soğuk geçmektedir.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Bingöl’de yıllık ortalama sıcaklık 12,1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873,7 mm. kadar olup, kar yağışlıgün sayısı 24,5 gün, donlu gün sayısı ise 94,1 gün kadardır.

Bingöl İli 2015 yılı Tüik verilerine göre toplam 267.184 kişilik nüfusa sahiptir. Toplam 8 ilçeden oluşmaktadır.

 

Tablo 1:Nüfus Tablosu

Yıl

Bingöl Nüfusu

Nüfus Yoğunluğu

2015

267.184

32 /km2

2014

266.019

32 /km2

2013

265.514

32 /km2

2012

262.507

32 /km2

2011

262.263

32 /km2

2010

255.170

31 /km2

2009

255.745

31 /km2

2008

256.091

31 /km2

2007

251.552

30 /km2

 

2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. PLANLAMA ALANIN TANIMI

Planlama alanı Mardin ili Genç İlçesi sınırları içerisindedir. Genç ilçesi kuzeyde Bingöl merkez ilçe, doğudan Solhan ilçesi, güneyden Diyarbakır ili, batıdan ise Elazığ ili ile sınır komşusudur.

İlçenin eski adı Darahini olup, Ağaçlı Çeşme anlamına gelmektedir. Söylentiye göre ilçemizde bulunan çeşmeye Dara adındaki zamanın kadın hükümdarının adı verilmiştir.

1473 yılında yapılan Otlukbeli savaşından sonra Osmanlı idaresine giren Genç ilçesi, komşu vilayet, sancak ve eyaletlere bağlı kalmıştır. 1881 yılında Bitlis vilayetine bağlanmış, 1924-1927 tarihleri arasında il merkezi olmuş, 1927-1936 tarihleri arasında Elazığ iline bağlı ilçe haline getirilmiş, 1936 yılında Bingöl il olunca Bingöl’e bağlanmıştır.

  İlçe Murat Nehri vadisinde 1712 km²lik alan üzerinde kurulmuştur. Genç ilçesi dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, belli başlı dağlar doğuda Akçakara, batıda Akdağlar, güneyde ise Koz dağlarıdır. Bu dağların büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup, orman örtüsü bakımından Bingöl’ün en zengin ilçelerinden biridir.

İlçede sert kara iklimi hüküm sürer. Kışlar uzun sürer. Kar yağışı bol ve kar kalınlığı 3-4 metreyi bulur. İl merkezinde kışın ortalama ısı -9°, yazın + 39° olur. Yağış miktarı 900 milimetreyi geçer. Senenin üçte biri karla kaplıdır. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışın kar, ilkbahar ve sonbaharda bol yağmur yağar. 

İlçeye bağlı 58 köy ve 5 mahalle bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

2.2. PLANLAMA ALANIN KONUMU

Planlama alanı Bingöl İli, Gençİlçesi Kültür mahallesinde129 ada 1 parselde 3.099,00 m2’lik alanın tamamını kapsamaktadır.

Harita 3 : Planlama Alanının Konumunu Gösteren Uydu Görüntüsü

 

2.3. MEVCUT PLAN KARARLARI

2.3.1. MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

Planlama alanı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmakta olup resmi kurumalanında kalmaktadır.

Harita 4. Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı

 

2.3.2. MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI

Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmakta olup resmi kurum alanında kalmaktadır. Mevcut uygulama imar planı aşağıdaki gibidir.

 

Harita 5Mevcut 1/1000 Uygulama İmar Planı

 

2.4. MÜLKİYET DURUMU

İmar Planı hazırlanan Bingöl İli, Gençİlçesi, Kültür Mahallesi129 ada 1 parselin tamamı hazine mülkiyetindedir. Genç Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 11/02/2009 tarih ve 33 sayılı yazısı ile tahsis edilmiştir.

3. PLANLAMA GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI

3.1. PLANLAMA GEREKÇESİ

Bingöl İlinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacının giderilmesi bu değişikliğin temel gerekçesidir.

Bu kapsamda emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanda plan değişikliği önerilmiştir.

Bu doğrultuda; tahsis edilmiş olan bu alan, emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla “ Resmi Kurum Alanı ( Emniyet Hizmet Alanı ) ” olarak önerilmiştir.

Planlama alanı imar adaları korunmak suretiyle oluşturulmuştur.

3.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı aşağıda verilmiştir.

Harita 6.1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı

 

 

 

 

3.2.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylanmadan Uygulamaya Geçilemez.

2. Açıklanmayan Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu İle İlgili Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir.

3.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

3.3.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı aşağıda verilmiştir.

Harita 7.1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1.         Projelerde Mânia Planına, Otopark, Yangın Ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.

2.         Onaylı İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu Hükümlerine Uyulacaktır.

3.         Resmi Kurum Alanı İçerisinde Yapılacak Olan Müştemilatlar, Güvenlik Kuleleri V.B. Yapılar İçin Yapı Yaklaşma Mesafesi Şartı Aranmaz.

4.         Bu Planın Arazi Ve Arsa Düzenlemelerine İlişkin İş Ve İşlemler, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılacaktır.

5.         Bu Plan Doğrultusunda Arsa Ve Arazi Düzenlemeleri Sonrasında Gerçekleştirilecek Uygulamaya Dair Diğer (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni Vb.) İş Ve İşlemler, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 26. Maddesi Ve Bu Kanun Uyarınca Çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59.Maddesi Hükümleri Kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın İlgili Taşra Teşkilatınca Yapılacaktır.

6.         Kadastro İle İmar Planı Hattı Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan 3 M.Ye Kadar Olan Uyumsuzlukları Düzeltmeye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilidir.

7.         Bu Plan Doğrultusunda Yapılacak Olan İmar Uygulaması,  “Resmi Kurum Alanı”  Kullanımına Ayrılan Kadastro/İmar Parseli Esas Alınarak Etaplanabilir.

8.         Bu Planda Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İmar İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri Geçerlidir.